Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής

Δωρεάν προσφορά ιδιωτικής σύνταξης

Συμπληρώστε πόση σύνταξη θέλετε και σε πόσα χρόνια για να σας απαντήσουμε άμεσα με το ποσό που πρέπει να καταβάλετε ανά μήνα ή έτος

Πατώντας το κουμπί υπολογισμός αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη πολιτική απορρήτου
Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής

Τι ισχύει σε περίπτωση που κλείσει η ασφαλιστική εταιρεία;

Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται συχνά από τους υποψήφιους ασφαλισμένους λόγω τόσο του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος όσο και του παρελθόντος στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, επικεντρώνεται στο αν και κατά πόσο είναι διασφαλισμένα και κατοχυρωμένα τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Τα δυσάρεστα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο παρελθόν με το κλείσιμο ασφαλιστικών εταιρειών οδήγησαν στη δυσφήμιση του κλάδου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον θεσπίστηκε ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο με κύριους άξονες τη διαφάνεια και την εφαρμογή αυστηρών κανόνων λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών. Έτσι, ιδρύθηκε το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής το οποίο είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που έχει σκοπό την προστασία των ασφαλισμένων στον κλάδο ζωής σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής τους εταιρείας. Στον κλάδο ζωής εντάσσονται και η ιδιωτική σύνταξη. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο λειτουργεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία το 2010 ανέλαβε ως η εποπτική αρχή των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ειδικότερα, σκοπός του Εγγυητικού Κεφαλαίου είναι η διατήρηση και μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση που αυτό καταστεί ανέφικτο, καταβάλλεται αποζημίωση έναντι της αξίας των συμβολαίων αυτών, με βάση τα ανώτατα όρια αποζημίωσης που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν.3867/2010.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του Εγγυητικού Κεφαλαίου, το απαραίτητο κεφάλαιο συγκεντρώνεται αποκλειστικά από τακτική εισφορά υπέρ αυτού, η οποία ορίζεται μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ποσοστό έως 1,5% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου ζωής. Η εισφορά αυτή βαρύνει κατά το ήμισυ τις ασφαλιστικές εταιρίες, και κατά το ήμισυ τους ασφαλισμένους με συμβόλαια ζωής. Η εισφορά εμφανίζεται στο ασφαλιστήριο και απαλλάσσεται παντός φόρου ή τέλους.

Τι καλύπτει το Εγγυητικό Κεφάλαιο;

Το Εγγυητικό Κεφάλαιο καλύπτει τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις από όλα τα συμβόλαια ασφάλισης ζωής που καταρτίσθηκαν ή διενεργήθηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) μέσω υποκαταστήματος ή με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Η αποζημίωση που καταβάλει το Εγγυητικό Κεφάλαιο είναι ίση με το 100% κάθε ασφαλιστικής απαίτησης και έως:

▪ 30.000 ευρώ ανά δικαιούχο για παροχές στη λήξη και εξαγορές ασφαλιστηρίων συμβολαίων

▪ 60.000 ευρώ για αποζημιώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας

Το ποσό της ασφαλιστικής απαίτησης υπολογίζεται σύμφωνα με τους νόμιμους και συμβατικούς όρους κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας μίας ασφαλιστικής εταιρείας;

Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας, το Εγγυητικό Κεφάλαιο προχωρά στα εξής:

▪ απογραφή των ασφαλισμένων της ασφαλιστικής εταιρείας
▪ αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ζωής των ασφαλισμένων
▪ εύρεση αναδόχου ή αναδόχων ασφαλιστικών εταιρειών για τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των ασφαλισμένων

Η ανάδοχος εταιρεία επιλέγεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, που εγκρίνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Εάν δεν βρεθεί ανάδοχος, τότε το Εγγυητικό Κεφάλαιο καταβάλει στον ασφαλισμένο την προβλεπόμενη αποζημίωση έναντι της αξίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, αλλά και έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών.

Ασφαλώς, η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στους ασφαλιστικούς συμβούλους και τις ασφαλιστικές εταιρείες αποτελεί αιτία που ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων που ενδιαφέρονται να συνάψουν ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, τελικά αποφασίζουν να μην προχωρήσουν. Ωστόσο είναι εμφανές ότι η ασφάλεια ιδιωτικής σύνταξης διαθέτει πλέον το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο και την απαιτούμενη θωράκιση για να κάμψει τις όποιες αμφιβολίες.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Συντάξεων

Γιάννης Εμμανουήλ

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Στις 18/10/2019 μια κυρία από την Αθήνα έκανε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, με 90€/μήνα για 20 χρόνια