Πόση σύνταξη θα πάρω;

Δωρεάν προσφορά ιδιωτικής σύνταξης

Συμπληρώστε πόση σύνταξη θέλετε και σε πόσα χρόνια για να σας απαντήσουμε άμεσα με το ποσό που πρέπει να καταβάλετε ανά μήνα ή έτος

Πατώντας το κουμπί υπολογισμός αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη πολιτική απορρήτου
πόση σύνταξη θα πάρω

Τα πιο διαδεδομένα ερωτήματα της εποχής μας περιστρέφονται γύρω από το ασφαλιστικό. Θα πάρω σύνταξη; Τι σύνταξη θα πάρω; Πότε θα βγω στη σύνταξη; Πώς υπολογίζεται η σύνταξη που θα πάρω; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται; Ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016 έρχεται να δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Συγκεκριμένα, ορίζει ότι η σύνταξη προκύπτει ως άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

Η εθνική σύνταξη ορίζεται σε 384 ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης.

Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

Έτη ασφάλισης Ποσό σύνταξης
 0 – 14 0
15 345,60
16 353,28
17 360,96
18 368,64
19 376,32
20 και άνω 384

Η ανταποδοτική σύνταξη, καθορίζεται από τους εξής παράγοντες:
• τις συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές.
• το χρόνο ασφάλισης.

• τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης επί των συντάξιμων αποδοχών.

Όσον αφορά τις συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου σε όλο τον ασφαλιστικό βίο του και ο οποίος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου (από το 2002 και μετά) διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης. Το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών προκύπτει από το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε
εισφορές κλάδου σύνταξης (και μέχρι του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών) καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου (από το 2002 και μετά).

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών που προβλέπεται ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ενώ το κατώτατο όριο αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Οι χρόνοι που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών είναι:

α) Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης: ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Για τους μισθωτούς ως χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται και ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται εισφορές.

β) Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

γ) Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης: δηλαδή ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας έως 300 ημέρες, ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους ηλικίας σε μέσες επαγγελματικές σχολές ο οποίος είναι ίσως με τα κατά τον χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής. Επίσης, στους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης συγκαταλέγονται ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το δημόσιο, ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας και ο χρόνος απεργίας. Ειδικά για τις μητέρες όλων των Φορέων Κύριας Ασφάλισης πλην ΟΓΑ αναγνωρίζεται ο πλασματικός χρόνος που αποκτούν παιδιά ανεξάρτητα από τον χρόνο γέννησής τους, ο οποίος ανέρχεται σε ένα έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε δύο έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί μέχρι και το τρίτο. Επίσης προστίθεται ο χρόνος μαθητείας μέχρι και ένα έτος, ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ και μέχρι πέντε έτη εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

δ) Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4387/2016.

ε) Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, ακόμα και αν δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης.

Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του παρακάτω πίνακα.

πίνακας ποσοστών αναπλήρωσης

Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης ανά κλίμακα ετών αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα και το τελικό ποσοστό αναπλήρωσης στην τέταρτη στήλη. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης αντιστοιχεί στα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης επί των συνταξίμων αποδοχών.

Πίνακες υπολογισμού κρατικής σύνταξης

Έτη ασφάλισης 15 20 25 30 35 40
Συντάξιμες αποδοχές 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ποσοστό αναπλήρωσης 11,55 15,87 20,68 26,37 33,81 42,80
Ανταποδοτική Σύνταξη 115,50 158,70 206,80 263,70 338,10 428
Εθνική Σύνταξη 345,60 384 384 384 384 384
Συνολική Σύνταξη 461,10 542,70 590,80 647,70 722,10 812
Έτη ασφάλισης 15 20 25 30 35 40
Συντάξιμες αποδοχές 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Ποσοστό αναπλήρωσης 11,55 15,87 20,68 26,37 33,81 42,80
Ανταποδοτική Σύνταξη 173,25 238,05 310,20 395,55 507,15 642
Εθνική Σύνταξη 345,60 384 384 384 384 384
Συνολική Σύνταξη 518,85 622,05 694,20 779,55 891,15 1.026
Έτη ασφάλισης 15 20 25 30 35 40
Συντάξιμες αποδοχές 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Ποσοστό αναπλήρωσης 11,55 15,87 20,68 26,37 33,81 42,80
Ανταποδοτική Σύνταξη 231 317,40 413,60 527,40 676,20 856
Εθνική Σύνταξη 345,60 384 384 384 384 384
Συνολική Σύνταξη 576,60 701,40 797,60 911,40 1.060,20 1.240

* Όπου συντάξιμες αποδοχές ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου σε όλο τον ασφαλιστικό βίο του και ο οποίος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου (από το 2002 και μετά) διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης.

** Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπονται από το Ν. 4387/2016.

Γιάννης Εμμανουήλ Ασφαλιστικός Πράκτορας Συντάξεων

Γιάννης Εμμανουήλ

Με τη συνεχή γνώση και την εμπειρία δέκα ετών, έχω θεμελιώσει την επαγγελματική μου φιλοσοφία πάνω στο τρίπτυχο:

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και επαγγελματισμός ασφαλιστικού συμβούλου.

Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμα βιώσιμου ασφαλιστικού προγράμματος.

Στις 9/11/2019 έγινε στην Αττική συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, με 150€/μήνα για 25 χρόνια